Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Fresh Business Facility, s.r.o.

 

I. Preambule

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydává firma Fresh Business Facility s.r.o., za účelem úpravy veškerých úkonů, k nimž dochází mezi dodavatelem a objednatelem a upravují práva a povinnosti účastníků těchto právních vztahů.

2. VOP tvoří nedílnou součastí objednávky, ke které jsou přiloženy. Plnění budoucí objednávky se přednostně řídí a upravuje těmito VOP, pokud nebude ve vlastní objednávce některé ustanovení těchto VOP změněno.

3. Jakákoliv změna na objednávce je platná pouze s písemným souhlasem obou smluvnich stran.

4. VOP mohou být měněny a doplňovány pouze s výslovným písemným souhlasem obou smluvních stran.

5. Objednatel je povinen seznámit dodavatele s předpisy BOZP, PO aj.  vyplývajcích z místa plnění objednávky. Tyto předpisy jsou pro dodavatele závazné.

II. Předmět a místo plnění

1. Předmět plnění dodavatele je specifikován a určen ve vlastní objednávce, popř. v přiložené korespondenci odsouhlasené oběma smluvními stranami.

2. Objednatel je povinen předat dodavateli pracoviště včas a zcela vyhovující pro plnění předmětu objednávky – nejlépe Zápisem o předání a převzetí pracoviště (datum, místo, stav pracoviště s poučení o předpisech BOZP aj.)

III. Cena, platební podmínky, vystavení faktury

1. Cena uvedená v objednávce nebo v cenové kalkulaci (rozpočtu) je pevná a maximální pouze tehdy, pokud nedojde k vyžádaným vícepracem ze strany objednatele (např. pozdní předání místa plnění dodavateli). V tomto případě cena víceprací bude stanovena platným ceníkem dodavatele nebo smluvní dohodou dodavatele a objednatele.

2. Cena zvláštních víceprací spojené s opakovaným úklidem na již uklizeném a popř. již předaném místě plnění bude automaticky navýšena až o 200%, pokud nebude domluveno jinak.

2. Splatnost faktur je 7 - 14 dní (pokud není dohodnuto jinak) a je počítána ode dne doručení faktur objednateli.

3. Dodavatel je oprávněn fakturovat objednateli předmět plnění objednávky po předložení jednoho z potvrzení o dodání zboží, služeb a práce: dodací list, předávací protokol nebo soupis provedených prací, z něhož bude patrné splnění skutečností specifikovaných v objednávce. Toto potvrzení předloží dodavatel objednateli vždy při předání předmětu plnění (i částečného) specifikovaného v objednávce, nejpozději však v termínu předání faktury objednateli.

4. Dodavatel je oprávněn po řádně uskutečněném plnění poloviny předmětu objednávky fakturovat objednateli 50% z dohodnuté ceny, formou zálohové faktury.

5. Uskutečněné plnění bude fakturováno vč. daně z přidané hodnoty. Přilohou faktur vystavené dodavatelem bude kopie objednávky, dodací list nebo předávací protokol nebo soupis provedených prací.

IV. Záruky

1. Dodavatel se zavazuje dodat službu, práce nebo dodávku objednateli řádně a včas, tj. zejména v dohodnutém termínu a kvalitě, za podmínek uvedených v odstavci II., bodě 2, těchto VOP. Pokud nebude místo plnění předáno dodavateli včas a ve stavu zcela vyhovujícím pro plnění předmětu objednávky tak, aby jej mohl dodavatel provádět plynně a bez překážek ze strany objednatele, které by zapříčinily jakékoliv vícepráce (např. opakovaný úklid na již uklizeném a popř. již předaném místě plnění), nemůže být dodavatelem dohodnutý termín a kvalita zaručena.

2. Dodavatel neodpovídá za jakékoliv vady, které nebyly patrné při předávání pracoviště objednatelem dodavateli a které byly zjištěny až při následném plnění předmětu smlouvy (úklidu) – např. poškrábaná okna, zdivo, obklady, dlažby, nevyčistitelné skrvny atd. Dodavatel je při zjištění jakéhokoliv takového případu povinen okamžitě pozastavit práce a kontaktovat objednatele, se kterým tuto událost zaeviduje, sepíše a domluví se na dalším postupu prací.

V. Ostatní podmínky

1. Při provádění veškerých činností a dodávek bude dodavatel postupovat dle platné legislativy, zejména týkající se BOZP, PO, hygieny práce a ochrany ŽP. Pokud se bude místo plnění vyznačovat dodržování specifických nebo zvláštních předpisů, je objednatel povinen dodavatele na ně upozornit a seznámit.

 

 

V Praze dne 24.3.2019.

Kateřina Larischová

Fresh Business s. r. o.